Thời gian giao dịch và các phiên giao dịch thị trường Forex

Forex là một thị trường phi tập trung, hoạt động trải trên khắp các trung tâm tài chính của thế giới. Vì các trung tâm tài chính này nằm ở các khu vực có múi giờ khác nhau, nên với mọi loại tài khoản thị trường Forex mở cửa 24 tiếng một ngày, năm ngày một tuần từ 00:00:30 (GMT+3) Thứ Hai twois 23:57:59 (GMT+3) Thứ Sáu. Mỗi ngày, sẽ có quãng nghỉ thị trường từ 23:59:00 (GMT+3) tới 00:01:00 (GMT+3). Thứ Sáu là ngày hoạt động cuối cùng của thị trường, bởi vì các thành phần tham gia chủ chốt, bao gồm cả các định chế tài chính, các quỹ, công ty và ngân hàng lớn đều nghỉ hoạt động vào cuối tuần.

Thời gian giao dịch

Vì đại lý Justforex không chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch các cặp ngoại hối FX mà cả các chỉ số, cổ phiếu, kim loại, năng lượng và hợp đồng tương lai, nên thời gian giao dịch của mỗi công cụ riêng có thể khác nhau. Sau đây là bảng thời gian mở và đóng cửa giao dịch trên Justforex:

Các cặp ngoại hối FX
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
Tất cả các cặp ngoại hối FX 00:01-23:59
Kim loại
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
XAGEUR 01:00-23:59
XAUAUD 01:00-23:59
XAUEUR 01:00-23:59
XPDUSD 01:00-23:59
XPTUSD 01:00-23:59
XAUCHF 01:00-23:59
XAGUSD 01:00-23:59
XAUUSD 01:00-23:59
Chỉ số
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
AU200 02:50-09:30, 10:10-23:59
DE40 01:05-23:59 01:02-23:59 01:02-22:59
ES35 10:00-20:59
EU50 09:00-22:59
FR40 09:00-22:59
HK50 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-19:59
JP225 01:00-23:59
UK100 01:05-23:59 01:02-23:59 01:02-22:59
US100 01:00-23:59
US30 01:00-23:59
US500 01:00-23:59
Năng lượng
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
BRENT 01:00-23:59 03:00-23:59
WTI 01:00-23:59
Cổ phiếu
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
AAPL 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
AIG 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
AMZN 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ATVI 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
AXP 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
BA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
BABA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
BAC 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
C 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
CSCO 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
CVX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
EA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
EBAY 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
F 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
FB 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
FDX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GOOG 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GS 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
HLT 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
HOOD 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
HPQ 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
IBM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ILMN 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
INTC 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
JNJ 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
JPM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
KO 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MCD 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MRVL 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MSFT 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
NFLX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
NKE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
NVDA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ORCL 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
PFE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
PG 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
QCOM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
RACE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
SBUX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
SNAP 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
SPCE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
T 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
TEVA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
TSLA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
TWTR 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
V 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
XOM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ADSGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
AIRF 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
ALVG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
BAYGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
BMWG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
BNPP 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
CBKG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
DANO 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
DBKGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
DPWGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
EONGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
IBE 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
LHAG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
LVMH 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
MAP 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
SAN 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
SIEGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
SOGN 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
TEF 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
TOTF 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
UBER 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
VOWG_p 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29

Justforex liên tục cải thiện các dịch vụ và mở rộng phạm vi công cụ giao dịch nên danh sách trên mới là những công cụ chính, và có thể chưa đầy đủ. Nếu bạn không tìm thấy công cụ bạn cần trong bảng trên, bạn có thể kiểm tra thời gian giao dịch của công cụ đó trên nền tảng giao dịch MT4/MT5 → Quy định chi tiết về công cụ giao dịch.

Đồng thời, vui lòng lưu ý giờ giấc giao dịch của các công cụ giao dịch có thể thay đổi theo các kỳ nghỉ lễ hoặc các lý do khác. Chúng tôi sẽ cập nhật tất cả mọi thay đổi trong lịch giao dịch ở mục Tin tức.

Các phiên giao dịch

Tùy thuộc vào thời gian giao dịch, thị trường ngoại hối được chia ra thành những phiên giao dịch. Các phiên giao dịch Forex không chỉ khác nhau ở tên gọi và lịch làm việc mà còn có những đặc điểm giao dịch riêng. Tại mỗi phiên, sẽ có một đồng tiền "đặc biệt" có nhiều biến động lớn, dưới tác động bởi các yếu tố kinh tế cơ bản.

Phiên giao dịch Thành phố Mở cửa (EET*) Đóng cửa (EET*)
Thái bình dương Sydney 0:00 9:00
Châu Á Tokyo 2:00-3:00 11:00-12:00
Châu Âu Luân Đôn 10:00 19:00
Hoa Kỳ New York 15:00-16:00 0:00-1:00

* Thời gian Đông Âu: GMT+2 mùa đông; GMT+3 mùa hè

 • Phiên Thái Bình Dương

  Thị trường ngoại hối bắt đầu giờ làm việc khi phiên Thái Bình Dương mở cửa vào thứ Hai giờ địa phương. Phiên giao dịch này được đặc trưng bởi có biến động khá ít, và, thực tế, đây là khoảng thời gian yên bình nhất trên thị trường.

 • Phiên châu Á

  Theo sau phiên Thái Bình Dương là phiên Châu Á. Các cặp tiền tệ bao gồm USD, EUR, JPY và AUD đang được giao dịch sôi động trong thời gian này. Hoạt động giao dịch AUD được gây ra bởi giao cắt thời gian làm việc của phiên này với Phiên Thái Bình Dương.

 • Phiên châu Âu

  Phiên châu Âu bắt đầu mở cửa tại các trung tâm tài chính như các trung tâm ở Frankfurt, Zurich và Paris. Tuy nhiên, giao dịch trở nên sôi động hơn chỉ sau khi giao dịch bắt đầu ở Luân Đôn. Vào thời điểm ăn trưa, các hoạt động trở nên lắng xuống và lại tiếp tục khởi động vào buổi chiều tối. Trong phiên Châu Âu có thể nhận thấy một biến động khá lớn, bởi vì khu vực châu Âu có lượng chu chuyển tiền tệ đủ lớn.

 • Phiên Hoa Kỳ

  Thời gian hoạt sôi động nhất trên thị trường ngoại hối là khi bắt đầu Phiên Hoa Kỳ, bởi thời điểm mở cửa giao dịch tại New York trùng với thời gian đang mở cửa giao dịch tại thị trường châu Âu. Thông tin cơ bản đặc biệt quan trọng được công bố vào đầu phiên Hoa Kỳ. Phiên này đặc trưng bởi tính khốc liệt đặc biệt vào thứ Sáu, trước khi giao dịch đóng cửa.

Làm cách nào để áp dụng những thông tin này vào thực tế?

Để đáp ứng chính xác tình huống, dựa trên thời gian giao dịch Forex, hãy chú ý tới các mẹo sau:
 • Khối lượng hoạt động giao dịch lớn nhất thường rơi vào phiên của Châu Âu và Mỹ, vậy nên đây là khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch. Trong giai đoạn này, hầu hết các các giao dịch sẽ được xử lý và mức spread sẽ thấp nhất.
 • Bạn cũng có thể chú ý một vài phiên giao dịch sẽ gối chồng lên nhau, và trong những giai đoạn này khối lượng giao dịch sẽ cao nhất.
 • Trong phiên Châu Á, khối lượng giao dịch lớn nhất là ở đồng Yên Nhật.
 • Hoạt động của phiên Châu Âu chủ yếu rơi vào hai khung: 10:00-14:00 và 15:00-19:00.
 • Hãy cẩn trọng trong giai đoạn thị trường "hẹp" – thời gian giao dịch giữa các phiên khi mà mức thanh khoản không đủ để duy trì biểu đồ giá ổn định, v.d. có thể xảy ra các đợt sóng.
 • Trong những ngày đầu Năm Mới, các ngân hàng và sàn giao dịch lớn đều đóng cửa nghỉ lễ; các công ty rút vốn để kết toán và báo cáo. Đây là giai đoạn thị trường "hẹp" dài khi mà bạn cần hết sức cẩn trọng.
 • Chênh lệch thường xuất hiện khi thị trường mở cửa sau cuối tuần, nên chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng lệnh Cắt lỗ và Chốt lời hoặc thậm chí có thể đóng vị thế vào thứ Sáu.

Thay đổi lịch giao dịch

Lịch giao dịch có thể thay đổi tùy theo ngày lễ như Giáng Sinh, Ngày Quốc Khánh Mỹ, Ngày Lao động, v.v. Trong những dịp lễ này, khi thị trường đóng cửa, sẽ không có giao dịch nào được thực hiện. Trong những dịp khác, giờ giấc thị trường có thể dịch chuyển đôi chút.

Justforex luôn luôn công bố lịch giao dịch cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào trong mục Tin tức. Vui lòng theo dõi các tin tức của chúng tôi để cập nhật sớm nhất. Chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc những thay đổi trong lịch giao dịch có thể ảnh hưởng tới chiến lược giao dịch của bạn, ví dụ thị trường có thể có mức thanh khoản thấp.

Giao dịch cùng Justforex khi thuận tiện
Bắt đầu giao dịch

Các câu hỏi thường gặp