Chính sách hoàn trả

Công ty có thể thực hiện những ngoại lệ trong một số trường hợp khi cần hoàn trả các khoản thanh toán bởi thẻ tín dụng, nhưng chỉ khi Khách hàng đáp ứng đầy đủ các lý do phù hợp. Việc hoàn trả sẽ được gửi tới thẻ tín dụng đã thực hiện ký quỹ.

Để bắt đầu quy trình hoàn trả Khách hàng cần gửi yêu cầu hủy về email [email protected]. Một yêu cầu hủy cần bao gồm ít nhất nhưng không giới hạn những thông tin sau:
 • tên đầy đủ của Khách hàng;
 • địa chỉ thường trú;
 • email và số điện thoại liên lạc;
 • số tài khoản giao dịch;
 • số tiền thanh toán ban đầu; ngày thanh toán, phương thức thanh toán đã sử dụng (v.d. thẻ tín dụng/ghi nợ);
 • mã số giao dịch (nếu có);
 • lý do hủy nội dung có nêu bên trên.

Tất cả các thông tin trong yêu cầu hoàn hủy gửi tới Công ty phải khớp với thông tin gốc trong thanh toán ban đầu.

Tất cả các yêu cầu hoàn hủy đều sẽ được Công ty xử lý theo các điều khoản và quy định sau:
 • các yêu cầu hủy cần có lý do hợp lý và chính đáng, và những lý do này được Khách hàng liệt kê chi tiết trong bản yêu cầu (việc xem xét chấp nhận sẽ do Công ty hoàn toàn quyết định);
 • mọi yêu cầu phải được gửi tới trong khoảng thời gian hợp lý sau khi phát sinh thanh toán ban đầu; Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng trong trường hợp không thể xử lý yêu cầu do các quy định của tổ chức thanh toán hoặc đơn vị thẻ;
 • tất cả mọi yêu cầu sẽ được xử lý trong khoảng thời gian tạm tính như các điều kiện đã nêu trong Thỏa thuận Khách hàng đối với các khiếu nại không liên quan tới hoạt động giao dịch hoặc có thể lâu hơn; Công ty sẽ thông báo tới Khách hàng trong trường hợp cần thêm thời gian để giải quyết;
 • tất cả mọi yêu cầu hủy sẽ chỉ được xem xét nếu giá trị yêu cầu không vượt quá thanh toán ban đầu cũng như mức tỷ lệ ký quỹ của tài khoản giao dịch;
 • mọi khoản chi phí bị trừ do tổ chức thanh toán hay các khoản lỗ hoặc chi phí khác, mà công ty phải chịu do biến động tỷ giá sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn lại.