Chính sách hoàn trả

Công ty có thể chấp nhận ngoại lệ trong một số trường hợp khi cần hoàn trả thanh toán thực hiện bởi thẻ tín dụng, nhưng chỉ khi Khách hàng đáp ứng được các lý do hợp lý. Khách hàng cần nộp đơn yêu cầu hoàn trả trong trường hợp không nhận được dịch vụ hoặc dịch vụ không như mô tả, dịch vụ nhận được không hoạt động. Khách hàng sẽ nhận được khoản hoàn trả khi tài khoản được ký quỹ nhưng chưa thực hiện giao dịch nào và chỉ khi việc ký quỹ được thực hiện bằng thẻ tín dụng.

Để bắt đầu quy trình hoàn trả Khách hàng cần gửi yêu cầu hủy về email finance@justforex.com. Một yêu cầu hủy cần bao gồm ít nhất nhưng không giới hạn những thông tin sau:
 • tên đầy đủ của Khách hàng;
 • địa chỉ thường trú;
 • email và (các) số điện thoại liên lạc;
 • (các) số tài khoản giao dịch;
 • số tiền thanh toán ban đầu; ngày thanh toán, phương thức thanh toán đã sử dụng (v.d. thẻ tín dụng/ghi nợ);
 • mã số giao dịch (nếu có);
 • lý do hủy nội dung có nêu bên trên.

Tất cả các thông tin trong yêu cầu hoàn hủy gửi tới Công ty phải khớp với thông tin gốc trong thanh toán ban đầu.

Tất cả các yêu cầu hoàn hủy đều sẽ được Công ty xử lý theo các điều khoản và quy định sau:
 • Tất cả các yêu cầu hủy phải có lý do chính đáng, và Khách hàng phải nêu chi tiết các lý do này trong đơn hủy;
 • tất cả các yêu cầu hủy phải được nộp trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm thực hiện chuyển khoản ban đầu; Công ty sẽ thông báo tới Khách Hàng trong trường hợp yêu cầu hoàn hủy không được chấp nhận do vấn đề về thẻ hay các nguyên tắc thanh toán của tổ chức;
 • tất cả các yêu cầu hoàn hủy sẽ được xử lý trong vòng 2 ngày làm việc theo quy định trong điều khoản Thỏa thuận Khách Hàng đối với các hoạt động ngoài giao dịch hoặc một số hoạt động khác; Công ty sẽ thông báo tới Khách hàng nếu cần thêm thời gian xử lý;
 • tất cả mọi yêu cầu hủy sẽ chỉ được xem xét nếu giá trị yêu cầu không vượt quá thanh toán ban đầu cũng như mức tỷ lệ ký quỹ của tài khoản giao dịch;
 • mọi khoản chi phí bị trừ do tổ chức thanh toán hay các khoản lỗ hoặc chi phí khác, mà công ty phải chịu do biến động tỷ giá sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn lại.