Yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ thay đổi vào cuối tuần và ngày lễ

Trong bài viết này chúng tôi muốn nhắc lại rằng đối với các lệnh mở từ 22:00 (GMT+3) Thứ Sáu tới 02:00 (GMT+3) Thứ Hai, đòn bẩy tối đa thay đổi là 1:200. Yêu cầu tỷ lệ ký quỹ cũng sẽ được tính dựa trên thay đổi này. Tỷ lệ ký quỹ của các lệnh này sẽ được tính lại sau khi mở phiên giao dịch, tức là, sau 02:00 (GMT+3) thứ Hai, dựa trên số vốn trong tài khoản của khách hàng và mức đòn bảy họ đã chọn trước đó.

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn cách thức thay đổi tỷ lệ ký quỹ, chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ dưới đây. Vui lòng chú ý kỹ các ví dụ này.

Ví dụ 1. Mở và đóng giao dịch trong khoảng thời gian IMR* (Increased Margin Requirements – Yêu cầu tăng tỷ lệ ký quỹ)

Giả dụ bạn sử dụng tài khoản Pro, với đòn bẩy 1:1000, và tài khoản sử dụng USD.
Thời gian Hoạt động Tổng ký quỹ trong tài khoản giao dịch
Thứ Tư, 12:00 GMT+3 Mở lệnh đầu tiên mua USD/CAD, 1 lot 100 USD
Thứ Sáu, 23:00 GMT+3 Mở lệnh thứ hai mua USD/CAD, 0.5 lot 350 USD
Thứ Sáu, 23:30 GMT+3 Đóng lệnh đầu tiên mua USD/CAD, 1 lot 250 USD

Một nhà giao dịch mở một lệnh trước khi giai đoạn tăng yêu cầu ký quỹ (IMR) có hiệu lực và mức ký quỹ của tài khoản là 100 USD. Sau đó nhà giao dịch quyết định mở một lệnh nữa; tuy nhiên, IMR đã có hiệu lực. Đồng nghĩa, tỷ lệ ký quỹ cho lệnh thứ hai sẽ được tính lại theo đòn bẩy 1:200 và là 250 USD, mặc dù theo các điều kiện thông thường thì ký quỹ sẽ chỉ là 50 USD. Tổng mức ký quỹ cho 2 lệnh là 350 USD. Nhà đầu tư đóng lệnh thứ nhất vào Thứ Sáu, 23:30 GMT+3 khi mà IMR vẫn còn hiệu lực. Nên mức ký quỹ còn là 250 USD cho lệnh còn mở.

Chú ý! Mức ký quỹ chỉ bị tính lại cho những lệnh mở trong khoảng thời gian tăng yêu cầu ký quỹ. Nếu lệnh mở trước khi bắt đầu IMR, mức ký quỹ sẽ không đổi.

Ví dụ 2. Mở giao dịch trong IMR và đóng giao dịch sau khi IMR kết thúc

Hãy cùng lấy ví dụ với tài khoản Pro, đòn bẩy 1:1000, tiền áp dụng – USD.
Thời gian Hành động Tổng ký quỹ trong tài khoản giao dịch
Thứ Năm, 12:00 GMT+3 Mở lệnh đầu tiên để mua USD/CAD, 2 lot 200 USD
Thứ Sáu, 23:00 GMT+3 Mở lệnh thứ hai để mua USD/CAD, 1 lot 700 USD
Thứ Sáu, 11:00 GMT+3 Đóng lệnh thứ hai để mua USD/CAD, 1 lot 200 USD

Nhà đầu tư mở lệnh giao dịch đầu tiên trước khi bắt đầu IMR. Sau đó mở lệnh thứ hai trong giai đoạn IMR. Mức ký quỹ của lệnh thứ hai được tính lại theo đòn bẩy 1:200 và là 500 USD. Tổng mức ký quỹ hiện tại là 700 USD. Sau 02:00 (GMT+3) ngày thứ Hai, mức ký quỹ của lệnh thứ hai sẽ được tính lại theo đòn bẩy của tài khoản giao dịch. Tổng mức ký quỹ lúc đó là 300 USD. Sau đó nhà đầu tư đóng lệnh thứ hai, và mức ký quỹ còn là 200 USD.

Vui lòng chú ý nếu bạn giao dịch trong khoảng thời gian áp dụng IMR, nhưng đóng sau khi yêu cầu ký quỹ quay trở về giá trị trước, thì đòn bẩy và tỷ lệ ký quỹ sẽ được tính lại cho giao dịch đó!

Ví dụ 3. Mở một lệnh hedging trong giai đoạn IMR

Ví dụ: Tài khoản Pro, đòn bẩy 1:1000, tiền áp dụng – USD
Thời gian Hành động Tổng mức ký quỹ trong tài khoản
Thứ Sáu, 18:00 GMT+3 Mở lệnh đầu tiên để mua USD/CAD, 1 lot 100 USD
Thứ Sáu, 23:30 GMT+3 Mở lệnh thứ hai để bán USD/CAD, 1 lot 0 USD

Một nhà đầu tư mở một lệnh mở USD/CAD vài tiếng trước khi IMR có hiệu lực. Mức ký quỹ được tính như bình thường. Sau khi IMR có hiệu lực, nhà đầu tư quyết định mở lệnh ngược để bán USD/CAD. Tuy nhiên, vì lệnh thứ hai được mở sẽ dẫn tới hedging (bảo đảm) cho lệnh đầu, mức ký quý cho vị thế bảo đảm là không, và tổng mức ký quỹ cho tài khoản giao dịch cũng sẽ bằng không.

Chú ý! Mức ký quỹ cho mọi vị thế đảm bảo (Hedged) là 0 trên mọi tài khoản Justforex.

Ví dụ 4. Hedging từng phần trong giai đoạn IMR

Ví dụ: Tài khoản Pro, đòn bẩy 1:1000, tiền áp dụng – USD.
Thời gian Hành động Tổng mức ký quỹ trong tài khoản giao dịch
Thứ Ba, 16:00 GMT+3 Mở lệnh đầu tiên để mua USD/CAD, 2 lot 200 USD
Thứ Năm, 13:00 GMT+3 Mở lệnh thứ hai để mua USD/CAD, 3 lot 500 USD
Thứ Sáu, 23:15 GMT+3 Mở lệnh thứ 4 để bán USD/CAD, 4 lot 100 USD

Nhà đầu tư mở lệnh đầu tiên, và mức ký quỹ là 200 USD. Sau đó nhà đầu tư mở lệnh thứ hai, mức ký quỹ là 300 USD. Tổng mức ký quỹ là 500 USD.

Nhà đầu tư mở lệnh thứ ba trong lúc áp dụng IMR. Lệnh thứ ba mở ở vị thế bảo đảm cho các lệnh trước. Chú ý là lệnh được mở gần lệnh đảo ngược hơn sẽ được bảo đảm trước. Vì vậy, trong trường hợp này, lệnh thứ hai và 1 lot của lệnh đầu tiên sẽ được bảo đảm hoàn toàn. 1 lot mua USD/CAD sẽ không được bảo đảm, và tổng ký quỹ còn là 100 USD.

Ví dụ 5. Đóng vị thế bảo đảm (Hedged) trong lúc IMR

Ví dụ: Tài khoản Pro, đòn bẩy 1:1000, tiền áp dụng – USD.
Thời gian Hành động Tổng ký quỹ trong tài khoản
Thứ Tư, 16:00 GMT+3 Mở lệnh đầu tiên để mua USD/CAD, 1 lot 100 USD
Thứ Năm, 18:00 GMT+3 Mở lệnh thứ hai để mua USD/CAD, 2 lot 300 USD
Thứ Sáu, 17:00 GMT+3 Mở lệnh thứ ba để bán USD/CAD, 5 lot 200 USD
Thứ Sáu, 23:30 GMT+3 Đóng lệnh thứ ba để bán USD/CAD, 5 lot 2700 USD

Sau khi mở lệnh thứ nhất, mức ký quỹ là 100 USD, sau khi mở lệnh thứ hai, tổng mức ký quỹ là 300 USD (100 USD + 200 USD) và sau khi mở lệnh thứ ba, dẫn tới bảo đảm (hedging) một phần, mức ký quỹ sẽ giảm còn 200 USD: 500 USD – (100 USD + 200 USD).

Sau đó nhà đầu tư quyết định đóng lệnh thứ ba, sẽ bảo đảm vị thế một phần của tài khoản giao dịch, trong lúc tăng yêu cầu ký quỹ vẫn có hiệu lực. Theo quy tắc của Justforex, việc đóng lệnh này, theo tính toán ký quỹ sẽ giống như mở một lệnh mới theo mức đòn bẩy điều chỉnh và yêu cầu tăng ký quỹ.

Vì vậy, việc đóng lệnh mua 5 lot USD/CAD trong giai đoạn IMR có hiệu lực sẽ tương ứng với mở một vị thế mới cần ký quỹ. Mức ký quỹ cho 5 lot USD/CAD với đòn bẩy 1:200 là 2500 USD. Mức ký quỹ hiện tại là 200 USD – tổng mức ký quỹ cho các lệnh đang mở sẽ được cộng vào. Vì vậy tổng mức ký quỹ của tài khoản giao dịch là 2700 USD.

Mức ký quỹ này sẽ được chia cho các vị thế mở theo tỷ lệ: lệnh đầu tiên chiếm ⅓ mức ký quỹ, lệnh thứ hai chiếm ⅔ mức ký quỹ. Mức ký quỹ cho các lệnh này sẽ lần lượt là 900 USD và 1800 USD, và nhà đầu tư cần lưu ý khi đóng hai vị thế đầu tiên này.

Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi hoặc vấn đề với việc tính toán mức ký quỹ, vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

* IMR – Increased Margin Requirements – Yêu cầu tăng mức ký quỹ.