นโยบายการคืนเงิน

บริษัทอาจทำการยกเว้นในบางกรณีเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องคืนเงินจากการชำระโดยบัตรเครดิตให้กับลูกค้าที่อธิบายเหตุผลได้สมเหตุสมผลเท่านั้น การคืนเงินจะถูกโอนกลับเข้าไปยังบัตรเครดิตที่ได้ใช้ในการฝากเงินเท่านั้น

การเริ่มประมวลผลของการคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งคำร้องการขอยกเลิกด้วยอีเมลไปยัง [email protected] คำร้องการขอยกเลิกอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัด:
 • ชื่อ และนามสกุลของลูกค้า
 • ที่อยู่อาศัย
 • อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ
 • หมายเลขบัญชีสำหรับการซื้อขาย
 • จำนวนเงินของการชำระเริ่มต้น วันที่ชำระเงิน วิธีที่ใช้ในการชำระเงิน (เช่น บัตรเครดิต/บัตรเดบิต)
 • หมายเลขของการชำระเงิน (ถ้ามี)
 • จะต้องทำการระบุเงื่อนไขของเหตุผลในการยกเลิกดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลทั้งหมดในคำร้องการขอยกเลิกที่ส่งให้กับบริษัทจะต้องตรงกันกับข้อมูลเดิมที่ได้ส่งให้กับบริษัทในการชำระเงินเริ่มต้น

บริษัทจะจัดการกับคำร้องการขอยกเลิกทั้งหมดที่ได้รับตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ:
 • คำร้องการขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องเป็นจริง และมีเหตุผลที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงลูกค้าจะต้องระบุเหตุผลเหล่านั้นไว้อย่างละเอียดในคำร้องการขอยกเลิก (บริษัทจะกำหนดความสามารถในการยอมรับเหตุผลได้ตาม ดุลยพินิจของบริษัทเอง)
 • คำร้องการขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องส่งให้กับบริษัทภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ทำการชำระเงินเริ่มต้น บริษัทจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องการขอยกเลิกได้เนื่องจากรูปแบบของบัตร หรือกฎระเบียบของสถาบันผู้ให้บริการชำระ
 • คำร้องการขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเพื่อเรียกร้องการดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือมากเกินไปกว่าข้อยกเว้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติม
 • คำร้องการขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบเฉพาะในกรณีที่จำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่จ่ายชำระไว้เริ่มต้นเท่านั้น รวมถึงบัญชีสำหรับการซื้อขายที่ไม่มีเงินประกัน
 • จะมีการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยสถาบันผู้ให้บริการชำระเงิน และหักการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากบริษัทได้รับความเดือดร้อน หรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่ส่งคืน