นโยบาย AML

JustForex ปฏิบัติตามมาตราฐานสูงสุดของ Anti-Money Laundering (AML) และ Anti-Terrorist Financing โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะปฏิบัติตามมาตราฐานนี้

การฟอกเงิน(Money Laundering)เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้มาจากการกระทำที่กฎหมาย (เช่น การต้มตุ๋น,คอรัปชั่น, โจรกรรม, อื่นๆ) เป็นเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงิน

กระบวนการฟอกเงินสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:
 • การนำทรัพย์เข้าสู่ระบบการเงิน(Placement) ในขั้นตอนนี้เงินจะเปลี่ยนเป็นของทางการเงิน เช่น เช็ค, ฝากเข้าบัญชีธนาคาร, การโอนเงิน หรือใช้ซื้อของมีค่าที่สามารถขายต่อได้ และยังสามารถฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร(เช่นที่แลกเปลี่ยนเงิน) เพื่อที่จะหลบเลี่ยงความน่าสงสัยจากบริษัท ผู้ฟอกเงินอาจฝากเงินเข้าหลายๆครั้งแทนที่ฝากเงินจำนวนเต็มรอบเดียว การนำทรัพย์เข้าระบบการเงินแบบนี้เรียกว่า smurfing
 • การจัดชั้นบังตา(Layering) เงินจะโอนหรือย้ายไปบัญชีอื่นและเป็นของทางการเงินอื่นๆ เงินสามารถปลอมแปลงที่มาและทำลายนิติบุคคลโดยการทำธุรกรรมหลายๆครั้ง ย้ายเงินไปมาและเปลี่ยนรูปแบบของเงินทำให้ติดตามเงินที่ถูกฟอกได้ยาก
 • การปนทรัพย์(Integration) เงินเข้ามาเป็นเงินถูกกฎหมายและสามารถซื้อทรัพย์สินและบริการได้

AML นโยบาย

JustForex เหมือนทุกๆบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินในตลาด ปฏิบัติตามหลักการของ Anti-Money Laundering และป้องกันการกระทำที่พยายามปลอมแปลงเงินผิดกฎหมาย หลักการ AML คือการป้องกันอาชญากรที่ใช้บริการของบริษัทโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการฟอกเงิน, โจรกรรมทางด้านการเงิน หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

เพื่อจุดประสงค์นี้ นโยบายที่เข้มงวดกับการตรวจสอบ,ป้องกัน และตักเตือนผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยจึงได้เข้ามาในบริษัท มากไปกว่านั้น JustForex ไม่มีสิทธิ์ที่จะรายงานผู้ใช้ว่า หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายรายงานกิจกรรมของผู้ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิคที่ซับซ้อนสำหรับการยืนยันผู้ใช้ทุกคนและ ดำเนินการเช็คประวัติอย่างละเอียดสำหรับการดำเนินงานทุกประเทศก็ได้นำเข้ามาในบริษัทเช่นกัน

เพื่อป้องกันการฟอกเงิน JustForex จะไม่ยอมรับหรือจ่ายเงินในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้ใช้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการกระทำที่ผิดกฎในความคิดเห็นของพนักงาน

การดำเนินการของบริษัท

JustForex จะต้องมั่นใจก่อนว่ากำลังติดต่อกับบุคคลจริงๆหรือนิติบุคคล JustForex ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจด้านการเงิน กฎ AML จะใช้ใน JustForex ดังต่อไปนี้:
 • รู้จักนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าและการสอบทานธุรกิจ
 • การตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า
 • การจดบันทึก

รู้จักนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าและการสอบทานธุรกิจ

เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัทไปยังนโยบายของAML กับ KYC ลูกค้าแต่ละคนของบริษัทต้องเสร็จขั้นตอนการยืนยันความเป็นจริง ก่อน JustForex เริ่มการทำงานร่วมกับลูกค้า บริษัทรับประกันได้ว่าจะทำให้เกิดความพึงพอใจหรือมาตรการต่างๆนั้นที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของลูกค้าหรือคู่ค้า บริษัทนำการตรวจสอบอย่างละเอียดมาใช้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นๆ ระบุชื่อได้โดยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของประเทศนั้นๆ มีมาตรฐานของAML ไม่ดีพอหรืออาจจะมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมและคอรัปชั่นสูงและให้เจ้าของที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่และมีเงินทุนเป็นแหล่งที่มาจากประเทศที่ระบุไว้

ลูกค้าแต่ละราย

ในระหว่างการดำเนินการของการลงทะเบียน ให้ลูกค้าแต่ละคนเตรียมข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพา:ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด ที่เกิด ที่อยู่อาศัย รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และcity code ลูกค้าส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ เนื่องจากความประสงค์ของ KYC และเพื่อจะยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้:
 • สำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ตที่มีความละเอียดสูง โดยต้องเห็นรูปถ่ายและลายเซ็นอย่างชัดเจนหรือสำเนาใบขับขี่ด้วยความต้องการเดียวกัน เอกสารที่ได้กล่าวไปต้องใช้ได้อย่างน้อย6เดือนจากวันที่ยื่นเอกสารแล้ว
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินที่มีความละเอียดสูงของการบริการสาธารณูปโภคหรือรายการในบัญชีเงินฝากที่มีชื่อเต็มของลูกค้าและที่อยู่อาศัย เอกสารนี้จะต้องไม่มีอายุมากกว่า3เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารแล้ว

บริษัทของสงวนสิทธิในการกำหนดข้อกำหนดในการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยอมรับลูกค้าผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในบางประเทศ

ลูกค้าของบริษัท

ในกรณีของบริษัทของผู้สมัครได้ลงรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือเมื่อมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครนั้นเป็นเจ้าของบริษัทย่อยหรือเป็นบริษัทย่อยภายใต้การครอบครองของบริษัท ไม่มีขั้นตอนอื่นมากไปกว่านี้ที่ต้องการ ในกรณีของบริษัทซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ถือหุ้นที่มีบัญชี JustForex แล้ว เตรียมเอกสารต่อไปนี้เพราะเป็นข้อกำหนดของKYC:
 • สำเนาใบรับรองการเข้าร่วมเป็นบริษัทที่มีความละเอียดสูง
 • ข้อความคัดลอกจากทะเบียนพานิชย์หรือเอกสารที่มีค่าเท่ากัน,การพิสูจน์หลักฐานการลงทะเบียนการดำเนินการของบริษัทและการแก้ไขปรับปรุง
 • ชื่อและที่อยู่ของพนักงาน,ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ของบริษัททุกคน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือเอกสารที่มีค่าเท่ากันที่บันทึกไว้ตามกำหนดด้วยการลงทะเบียนที่มีความสามารถ
 • หลักฐานที่อยู่ของบริษัทที่ลงทะเบียนไว้และรายชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร
 • การอธิบายและธรรมชาติของธุรกิจ(รวมทั้งวันก่อตั้งบริษัท,ผลิตภัณฑ์หรือบริการ;และตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจหลัก)

ขั้นตอนนี้จะดำเนินการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของลูกค้าและเพื่อช่วยJustForex ให้เข้าใจลูกค้าและการซื้อขายทางธุรกิจเพื่อจะสามารถจัดเตรียมการบริการที่ดีที่สุดของออนไลน์เทรดดิ่ง

การตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า

นอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า JustForex ลูกค้า ยังตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อชี้ตัวและขัดขวางการดำเนินการทางธุรกิจที่น่าสงสัย ซึ่งการกระทำแบบนั้นคือการดำเนินการทางธุรกิจที่ขัดแย้งกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้าหรือประวัติทั่วไปจากการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า JustForex ได้จัดเตรียมระบบตรวจสอบการดำเนินการทางธุรกิจ(ทั้งแบบอัตโนมัติและทำด้วยมือ)เพื่อป้องกันการใช้บริการโดยอาชญากร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝากและการถอน

การดำเนินการทุกอย่างของลูกค้าต้องทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • ในกรณีการโอนเงินทางธนาคารหรือทางบัตรเอทีเอ็ม ชื่อที่ระบุขณะลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหรือบัตรเอทีเอ็ม
 • การถอนเงินทุนจากบัญชีการเทรดโดยวิธีการที่ต่างจากการฝากนั้นเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวหลังจากการถอนยอดเงินที่เท่ากับเงินฝากของลูกค้าเท่านั้นและใช้บัญชีเดียวกับบัญชีที่ใช้สำหรับฝากเงิน
 • ถ้าบัญชีถูกลงไว้โดยที่ไม่สามารถถอนเงินทุนได้ เงินทุนนั้นอาจจะถอนไปไว้ในบัญชีธนาคารของลูกค้าหรืออาจใช้วิธีอื่นได้ดังที่ได้ตกลงกับบริษัทด้วยความช่วยเหลือที่บริษัทนั้นสามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของบัญชี
 • ถ้าบัญชีถูกลงไว้ด้วยเงินทุนผ่านทางระบบการจ่ายเงินอย่างหลากหลาย การถอนเงินทุนควรจะสร้างในสัดส่วนพื้นฐานซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของเงินฝากแต่ละอัน
 • ในกรณีที่ฝากเงินโดยทาง Visa/MasterCard, Wire Transfer, การถอนเงินทุนซึ่งมากกว่าผลรวมของเงินฝากของลูกค้านั้นสามารถทำได้ผ่านทางวิธีการต่อไปนี้: Visa/MasterCard, Wire Transfer, ในกรณีที่ฝากเงินโดยใช้วิธีการอื่น การถอนเงินทุนซึ่งมากกว่าผลรวมของเงินฝากของลูกค้านั้นสามารถทำได้ผ่านทางวิธีการใดก็ได้ตามที่ลูกค้าจะเลือก