นโยบาย AML

การฟอกเงินเป็นกระบวนการแปลงเงินทุนที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การฉ้อโกง การทุจริต และการก่อการร้าย เป็นต้น) ไปเป็นเงินทุนอื่น ๆ หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่ดูเหมือนกับการได้มาอย่างถูกกฎหมายเพื่อปิดบังซ่อนเร้น หรือบิดเบือนแหล่งที่มาของเงินทุนนั้น ๆ

กระบวนการฟอกเงินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้ตามลำดับดังต่อไปนี้:
 • การจัดวาง ในขั้นตอนนี้ เงินทุนจะถูกแปลงไปเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น เช็ค บัญชีธนาคาร การโอนเงิน หรืออาจจะสามารถใช้เพื่อการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งสามารถนำไปขายต่อได้ เงินทุนเหล่านี้ยังสามารถนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเองที่ธนาคาร และสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร (เช่น ผู้รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ผู้ฟอกเงินอาจทำการฝากเงินหลายครั้งแทนการฝากเงินจำนวนทั้งหมดเพียงครั้งเดียว รูปแบบของการจัดวางนี้ถูกเรียกว่า การปลอมตัวตน
 • การแบ่งชั้น เงินทุนจะได้รับการถ่ายโอน หรือเคลื่อนย้ายไปยังบัญชีอื่น ๆ และสถาบันการเงินอื่น ๆ เป็นการกระทำเพื่อปกปิดแหล่งที่มา และขัดขวางการระบุตัวตนของผู้ที่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินหลายครั้ง การเคลื่อนย้ายเงินทุนไปมา และการเปลี่ยนรูปแบบที่ทำให้การติดตามการฟอกเงินได้ยากมากขึ้น
 • การรวมเข้าด้วยกัน เงินทุนถูกส่งกลับเข้าสู่การหมุนเวียนในเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำการซื้อสินค้า และบริการ

นโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML)

Justforex ให้บริการในตลาดการเงิน ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และป้องกันการกระทำต่าง ๆ ที่มีเป้าหมาย หรืออำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการที่ได้รับเงินทุนมาจากการทำให้ถูกกฎหมาย หรืออย่างผิดกฎหมายเช่นเดยวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ นโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML) หมายถึง การป้องกันการใช้บริการของบริษัทจากอาชญากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงิน สนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

สำหรับวัตถุประสงค์นี้ บริษัทฯ ได้แนะนำนโยบายที่เข้มงวดในการตรวจจับ ป้องกัน และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม Justforex ไม่มีสิทธิ์แจ้งให้ลูกค้าทราบได้ว่าหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้า เราจะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนมาทำการยืนยันตัวตนลูกค้าของทุกบริษัท และตรวจสอบประวัติของการดำเนินงานทั้งหมดอย่างละเอียดมาใช้งาน

เพื่อปกป้องการฟอกเงิน ทาง Justforex จะไม่ยอมรับ หรือยอมจ่ายเป็นเงินสดไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการของลูกค้าที่อาจถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เอง

ขั้นตอนของบริษัทฯ

Justforex ทำให้แน่ใจว่ากำลังติดต่อกับบุคคลที่มีตัวตนจริง หรือบริษัทที่ถูกกฎหมาย Justforex ยังดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดที่มีความจำเป็นตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ทางหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกกฎหมาย Justforex จะดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ดังต่อไปนี้:
 • การปฏิบัติตามนโยบายของการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
 • การเฝ้าตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า
 • การเก็บบันทึกข้อมูล

การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และนโยบายการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ลูกค้าแต่ละคนของบริษัทจำเป็นจะต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มมีความร่วมมือกับลูกค้า บริษัทตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหลักฐานซึ่งเป็นที่น่าพอใจ หรือจัดทำ หรือมาตรการอื่น ๆ จะทำให้เกิดหลักฐานการระบุตัวตนของลูกค้า หรือคู่สัญญาซึ่งเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้การตรวจสอบลูกค้าผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศที่มีมาตรฐานของนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ไม่เพียงพอ หรืออาจมีความเสี่ยงสูงต่ออาชญากรรม และการทุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของผู้ที่พำนักอาศัยใน หรือเจ้าของเงินทุนนั้นมีแหล่งเงินทุนมาจากประเทศที่มีรายชี่อระบุไว้อย่างละเอียดมากขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ลูกค้ารายบุคคล

ในระหว่างขั้นตอนของการลงทะเบียน ลูกค้าแต่ละคนระบุข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ และนามสกุล วันเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย หมายเลขโทรศํพท์ ที่อยู่ และรหัสประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ในด้านการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการยืนยันตัวตน รวมถึงเพื่อยืนยันข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ว่ามีความถูกต้อง และเป็นความจริง ลูกค้าผู้ที่มีตัวตนควรจะระบุข้อมูลตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอไว้ดังต่อไปนี้:
 • สำเนาเอกสารประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาลซึ่งมีความละเอียดสูง โดยจะต้องมีข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย: ชื่อ และนามสกุล วันเกิด ภาพถ่าย และสัญชาติ นอกจากนี้จะต้องมีข้อมูลของ: การยืนยันความสามารถในการใช้งานได้ตามกฎหมายของเอกสารถ้ามี (วันที่ออกเอกสาร/หรือวันหมดอายุ) ลายมือชื่อของผู้ถือเอกสาร เอกสารประจำตัวดังกล่าวสามารถเป็น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือเอกสารที่คล้ายคลึงกัน เอกสารที่ระบุจะต้องสามารถใช้งานได้ตามกฎหมายอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ยื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทำการรับรองสำเนาเอกสารที่ระบุ และการรับรองเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอรูปแบบการยืนยันตัวตอนเป็นครั้งที่สอง
 • สำเนาใบเสร็จของเอกสารใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ และค่าไฟ เป็นต้น) หรือเอกสารแจ้งยอดความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของ ชื่อ และนามสกุล และสถานที่พำนักอาศัยของลูกค้า เอกสารเหล่านี้ควรจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น
จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารทั้งสองด้าน (ถ้ามี) (ตัวอย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่) รูปภาพของเอกสารจะต้องเป็นภาพสีที่มีความละเอียดสูง หรือสำเนาที่ทำการแสกนจะต้องไม่พร่ามัว ไม่มีแสงสะท้อน หรือเงา จะต้องมองเห็นขอบทั้งสี่ด้านของเอกสาร ข้อมูลทั้งหมดจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และไม่มีลายน้ำ เป็นต้น
ในขณะที่กำลังยอมรับลูกค้าใหม่ในระหว่างกระบวนการยืนยันตัวตน และการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อกำหนด และขั้นตอนอื่น ๆ ในการระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่พำนักอาศัยของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด:
 • ข้อกำหนดในการตรวจสอบบัตรของธนาคารที่ใช้ในการฝาก/ถอนเงินทุน
 • ข้อกำหนดในการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง และหลักฐานพิสูจน์ว่าเงินทุนได้รับการฝากเข้าบัญชีในรูปแบบ และลักษณะที่ทางบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม

ลูกค้าองค์กร

ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายชื่อที่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการอนุมัติให้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีหลักฐานของตนเองที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นบริษัทย่อย หรือในเครือที่เป็นเจ้าของเองทั้งหมดภายใต้การควบคุมของบริษัทดังกล่าว ในกรณีนี้จะเป็นการร้องขอให้ดำเนินการตามปกติโดยไม่มีขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวไม่มีชื่อ และไม่มีกรรมการบริษัทหลัก หรือผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีกับ Justforex อยู่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับคุณตามข้อกำหนดของการทำความรู้จักลูกค้า (KYC)
 • สำเนาหนังสือรับรอง/หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทที่มีความละเอียดสูง
 • การคัดลอกข้อความจากนายทะเบียนของกรมพาณิชย์ หรือเอกสารที่เทียบเท่าเพื่อพิสูจน์การจดทะเบียนนิติบุคคล และการแก้ไขเพิ่มเติม
 • เอกสารการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ของเจ้าหน้าที่ทุกคน กรรมการบริษัท และผู้ได้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท หรือเอกสารเทียบเท่าที่มีความละเอียดสูงซึ่งถูกบันทึกไว้ในทะเบียนของผู้มีอำนาจ
 • หลักฐานที่อยู่ในการจดทะเบียนของบริษัท และรายชื่อของผู้ถือหุ้น รวมถึงกรรมการบริษัท
 • รายละเอียด และประเภทของธุรกิจ (รวมไปถึง วันที่ของการเริ่มทำธุรกิจ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ สถานประกอบการหลักของธุรกิจ)

ขั้นตอนนี้จะได้รับการดำเนินการเพื่อสร้างตัวตนของลูกค้า และช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถทราบ/เข้าใจลูกค้า และข้อตกลงในการซื้อขายทางการเงินของลูกค้าเพื่อให้สามารถมอบบริการด้านการซื้อขายบนออนไลน์ได้ดีที่สุด

การเฝ้าตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า

นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า Justforex ยังคงเฝ้าตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าทุกคนเพื่อระบุ และป้องกันธุรกรรมที่น่าสงสัย กิจกรรมที่น่าสงสัยนั้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกันกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้า หรือประวัติการทำธุรกรรมของลูกค้าตามปกตินั้นทราบได้จากการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า

Justforex มีสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าได้ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือเพื่อการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นประเภทกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ รวมไปถึง การซื้อขาย หรือการฉ้อโกงทางการเงิน ใช้มัลแวร์ การฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน

ข้อกำหนดในการฝาก และถอนเงิน

การดำเนินการทั้งหมดของลูกค้าในการฝาก และถอนเงินทุนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีของการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หรือโอนเงินผ่านทางบัตรของธนาคารนั้นชื่อที่ได้ระบุไว้ในระหว่างการลงทะเบียนจะต้องตรงกันกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร/บัตรธนาคาร สามารถทำการถอนเงินได้จากธนาคาร และบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ใช้ในการฝากเงินเท่านั้น
 • กรณีที่ใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะสามารถถอนเงินทุนได้จากบัญชีซื้อขายในระบบ และบัญชีที่ใช้ในการฝากเงินเท่านั้น
 • หากมียอดเงินเข้าบัญชีในลักษณะที่ไม่สามารถถอนเงินทุนได้ เงินทุนอาจได้รับการถอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือช่องทางอื่นที่อาจมีการใช้ตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ เพื่อช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของบัญชีได้
 • หากได้รับเงินทุนเข้าไปยังบัญชีผ่านทางระบบการชำระเงินมากมาย การถอนเงินควรจะดำเนินการตามสัดส่วนที่สมดุลกันกับจำนวนของเงินฝากในแต่ละครั้ง ผลกำไรต่าง ๆ ที่ได้รับจะสามารถโอนไปยังบัญชีใดก็ได้ที่มีเงินฝากเข้าบัญชี ตราบใดที่บัญชีนั้นสามารถโอนเข้าได้
 • ไม่อนุญาตให้ทำการฝาก และถอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีการชำระเงินของบุคคลที่สามประเภทอื่น ๆ