นโยบาย AML

Justforex มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering (AML)) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Terrorist Financing) โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

การฟอกเงิน (Money Laundering) เป็นกระบวนการแปลงเงินที่ได้มาจากการกระทำที่กฎหมาย (เช่น การฉ้อโกง, การทุจริต, การโจรกรรมและอื่น ๆ) เป็นเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อซ่อนแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงิน

กระบวนการฟอกเงินสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:
 • การนำทรัพย์เข้าสู่ระบบการเงิน (Placement) ในขั้นตอนนี้เงินจะถูกเปลี่ยนเป็นตราสารทางการเงิน เช่น เช็ค, บัญชีธนาคาร, การโอนเงิน หรืออาจถูกนำไปใช้ซื้อของมีค่าที่สามารถขายต่อได้ และยังสามารถฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร (เช่น ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน) เพื่อที่จะหลบเลี่ยงความน่าสงสัยจากบริษัท ผู้ฟอกเงินอาจฝากเงินเข้าหลาย ๆ ครั้งแทนที่ฝากเงินจำนวนเต็มในรอบเดียว การนำทรัพย์เข้าระบบการเงินแบบนี้เรียกว่าการทยอยหรือการแบ่งฝาก (Smurfing)
 • การกลบเกลื่อนร่องรอย (Layering) เงินจะถูกโอนหรือย้ายไปบัญชีอื่นและเป็นตราสารทางการเงินอื่น ๆ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการปกปิดแหล่งที่มาและขัดขวางไม่ให้บ่งชี้ถึงธุรกิจได้โดยการทำธุรกรรมทางการเงินหลาย ๆ ครั้ง การย้ายเงินไปมาและการเปลี่ยนรูปแบบของเงินทำให้การติดตามเงินที่ถูกนำมากฟอกนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
 • การเกิดใหม่ในฐานะเงินสะอาด (Integration) เงินถูกนำกลับเข้ามาในฐานะเงินที่ถูกกฎหมายและสามารถซื้อสินค้าและบริการได้

นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

Justforex ก็เป็นเหมือนกับบริษัทส่วนใหญ่ที่ให้บริการในตลาดทางการเงินที่ปฏิบัติตามหลักการการต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการกระทำใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายหรืออำนวยความสะดวกในการปลอมแปลงเงินผิดกฎหมาย นโยบาย AML คือการป้องกันมิให้อาชญากรใช้บริการของบริษัทโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการฟอกเงิน, โจรกรรมทางด้านการเงิน หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ

สำหรับวัตถุประสงค์นี้ บริษัทมีหน้าที่ในการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดในการตรวจสอบ การป้องกันและการตักเตือนผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัย ยิ่งไปกว่านั้น Justforex ไม่มีสิทธิ์ที่จะรายงานให้ผู้ใช้ทราบว่า หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ มีการบังคับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเพื่อการระบุตัวตนผู้ใช้ทุกคนของบริษัทและการดำเนินการตรวจสอบประวัติการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด

เพื่อป้องกันการฟอกเงิน Justforex จะไม่ยอมรับหรือจ่ายเงินสดภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการใด ๆ ของลูกค้า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการกระทำที่ผิดกฎตามความคิดเห็นของพนักงาน

การดำเนินการของบริษัท

Justforex จะต้องมั่นใจก่อนว่ากำลังติดต่อกับบุคคล หรือนิติบุคคลจริง ๆ Justforex ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ออกโดยผู้มีอำนาจด้านการเงิน นโยบาย AML จะถูกบังคับใช้ใน Justforex ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • รู้จักนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าและการสอบทานธุรกิจ
 • การตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า
 • การจดบันทึก

รู้จักลูกค้าและการสอบทานธุรกิจ

เนื่องจากความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อนโยบาย AML กับ KYC ลูกค้าแต่ละรายของบริษัทต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน ก่อน Justforex จะเริ่มทำงานร่วมใด ๆ กับลูกค้า บริษัทจะต้องตรวจสอบให้แนใจว่ามีการมอบหลักฐานที่น่าพึงพอใจหรือมีการใช้มาตรการอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ได้รับหลักฐานการยืนยันตัวตนที่น่าพึงพอใจของลูกค้าหรือคู่สัญญาใด ๆ นอกจากนี้บริษัทยังใช้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับลูกค้าที่พักอาศัยในประเทศอื่น ๆ ซึ่งได้รับการระบุโดยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ การมีมาตรฐาน AML ไม่ดีมากพอหรือที่อาจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงสูงทางด้านอาชญากรรมและการทุจริตและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่พักอาศัยอยู่และผู้ที่อยู่ในที่ที่เงินทุนเป็นแหล่งที่มาจากประเทศที่ระบุไว้

ลูกค้าแต่ละราย

ในระหว่างขั้นตอนของการลงทะเบียน ลูกค้าแต่ละรายจะระบุข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ และนามสกุล วันเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย ที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ และรหัสเมือง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อทำความรู้จักลูกค้า (KYC) การยืนยันตัวตน และเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้ระบุไว้ ลูกค้าบุคคลธรรมดาจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ตามที่บริษัทร้องขอ:
 • สำเนาเอกสารแสดงตัวตนซึ่งออกโดยรัฐบาลที่มีความละเอียดของภาพสูง ควรประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้: ชื่อ และนามสกุล วันเกิด รูปภาพ และสัญชาติ รวมถึงสถานที่ออกเอกสาร: การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร (วันที่ออกเอกสาร และ/หรือวันหมดอายุ) ลายเซ็นต์ของเจ้าของเอกสาร เช่น เอกสารประจำตัวอาจเป็น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือเอกสารคล้ายคลึงกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารที่ได้รับการรับรองตามที่ได้ระบุไว้ เอกสารที่กำหนดจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร และเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่ยื่นเอกสาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารประจำตัวรูปแบบที่สอง
 • สำเนาของใบเสร็จรับเงินการชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่มีความละเอียดของภาพสูง (ค่าแก๊ส น้ำ ไฟ หรืออื่น ๆ) หรือใบแจ้งยอดธนาคารที่ประกอบไปด้วยชื่อ และนามสกุลของลูกค้า และสถานที่พำนักอาศัยจริง เอกสารเหล่านี้ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือนหลังจากวันที่ยื่นเอกสาร
ในขณะที่กำลังรับลูกค้าใหม่ระหว่างขั้นตอนการยืนยันตัวตน และการตรวจสอบเอกสาร ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อกำหนด และกระบวนการอื่น ๆ สำหรับการยืนยันตัวตนของลูกค้า กระบวนการดังกล่าวจะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องขึ้นอยู่กับประเทศที่พำนักของลูกค้า และสามารถรวมไปถึงแต่ไม่จำกัด:
 • ข้อกำหนดในการตรวจสอบบัตรของธนาคารที่ใช้ในการฝากเงิน/ถอนเงิน
 • ข้อกำหนดในการจัดหาแหล่งเงินทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง และหลักฐานการฝากเงินในรูปแบบ และลักษณะตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ลูกค้าองค์กร

ในกรณีที่บริษัทผู้สมัครเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติหรือเมื่อมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครนั้นเป็นเจ้าของบริษัทย่อยหรือเป็นบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมของบริษัทดังกล่าว ผู้สมัครจะไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมใด ๆ ที่ปกติมี ในกรณีที่บริษัทซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ถือหุ้นที่มีบัญชี Justforex แล้ว ให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้เพราะเป็นข้อกำหนดของ KYC:
 • สำเนาของหนังสือรับรองความร่วมมือ/หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีความละเอียดสูง
 • ข้อความคัดลอกจากทะเบียนพานิชย์หรือเอกสารเทียบเท่าซึ่งสามารถพิสูจน์การลงทะเบียนการดำเนินการของบริษัทและการแก้ไขปรับปรุง
 • เอกสาร KYC ของเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท และเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กร
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือเอกสารที่เทียบเท่าที่บันทึกไว้ตามกำหนดด้วยการลงทะเบียนที่มีอำนาจ
 • หลักฐานที่อยู่ของบริษัทที่ลงทะเบียนไว้และรายชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร
 • คำอธิบายและธรรมชาติของธุรกิจ (รวมถึงวันก่อตั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือบริการและตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจหลัก)

ขั้นตอนนี้จะดำเนินการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของลูกค้าและเพื่อช่วย Justforex ให้รู้จัก/เข้าใจลูกค้าและการซื้อขายทางการเงินของพวกเขาเพื่อมอบบริการการเทรดออนไลน์ที่ดีที่สุด

การตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า

นอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าแล้ว Justforex ยังตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและป้องกันการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งธุรกรรมดังกล่าวคือการดำเนินการทางธุรกิจที่ขัดแย้งกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้าหรือประวัติทั่วไปจากการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า Justforex ปรับใช้ระบบตรวจสอบการดำเนินการทางธุรกิจ (ทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตัวเองหากจำเป็น) เพื่อป้องกันการใช้บริการโดยอาชญากร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝากและการถอน

การดำเนินการทุกอย่างของลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • ในกรณีการโอนเงินผ่านธนาคารหรือโอนเงินจากบัตรธนาคาร ชื่อที่ระบุในขณะลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี/บัตรธนาคาร
 • การถอนเงินทุนจากบัญชีเทรดผ่านช่องทางที่ต่างจากช่องทางฝากเงินนั้นเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวหลังจากการถอนยอดเงินที่เท่ากับเงินฝากของลูกค้าเท่านั้นและใช้บัญชีเดียวกับบัญชีที่ใช้สำหรับฝากเงิน
 • หากบัญชีได้รับเงินในช่องทางที่ไม่สามารถถอนเงินทุนได้ เงินทุนนั้นอาจจะถูกถอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าหรืออาจใช้ช่องทางอื่นตามที่ได้ตกลงกับบริษัทด้วยความช่วยเหลือที่บริษัทนั้นสามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของบัญชี
 • หากบัญชีได้รับเงินทุนผ่านทางระบบการชำระเงินมากมาย การถอนเงินทุนควรจะเป็นไปในสัดส่วนพื้นฐานซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของเงินฝากแต่ละครั้ง
 • ในกรณีที่ฝากเงินโดยทาง Visa/MasterCard, การโอนเงินผ่านธนาคาร, การถอนเงินทุนซึ่งมากกว่าผลรวมของเงินฝากของลูกค้านั้นสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้: Visa/MasterCard, การโอนเงินผ่านธนาคาร ในกรณีที่ฝากเงินผ่านช่องทางอื่น การถอนเงินทุนซึ่งมากกว่าผลรวมของเงินฝากของลูกค้านั้นสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางใดก็ได้ตามที่ลูกค้าจะเลือก